People >

석사과정

Master Students
여수아
 sooav@kaist.ac.kr
오유미
 yumi2011@kaist.ac.kr
최양호
 yangho.choi@kaist.ac.kr
Asio Kalenzi Evelyn Patra
 blessedeve@kaist.ac.kr
김민석
 minseokkim@kaist.ac.kr
김정훈
 junghunkim@kaist.ac.kr
김리헌
 rihun.kim@kaist.ac.kr
김유식
 usik90@kaist.ac.kr
차윤정
 yoonjeong.cha@kaist.ac.kr
김윤종
 kyjk3@kaist.ac.kr
김상묵
 sangmook.kim@kaist.ac.kr
신원영
 wyshin@kaist.ac.kr
김현수
 dianehyunsoo@kaist.ac.kr
송영훈
 yhs968@kaist.ac.kr
김종원
 jong1k@kaist.ac.kr
김두연
 duyeon@kaist.ac.kr
박원빈
 wonbinp@kaist.ac.kr
성시민
 sa7377@kaist.ac.kr
신유주
 yooju24@kaist.ac.kr
심진용
 jsim01@kaist.ac.kr
오재훈
 jhoon.oh@kaist.ac.kr
이현수
 hslee90@kaist.ac.kr
Viktoriya Kim
 viktori9kim@gmail.com